mission

Mission och utvecklingsarbete

Korsnäs församling stöder med budgetmedel  missionärer i Kenya och Senegal, missionssyföreningar och andra grupper samlas regelbundet för att ge sitt frivilliga bidrag till missionen. En basar och en soppdag anordnas på hösten för missionen.

 

Mission

Kärnan i missionsarbetet är att möta människor med en annan livsåskådning och föra det kristna hoppet till alla. Utöver det jobbar missionen för att förbättra människors livsvillkor, ta bort svält, sjukdom och sociala orättvisor. Mission är ett samarbete mellan vår kyrka och kyrkan på missionsfältet.

Det var Jesus som utfärdade det vi kallar missionsbefallningen: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:19-20).

Det finns sju missionsorganisationer. Samanlagt har de ca 400 missionärer i ett trettiotal länder.

 

Utvecklingsarbete

Vår kyrka stöder mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Arbetet utförs av bland andra Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet.

Om fattigdom och utsatthet ska lindras på ett bestående sätt måste man kunna påverka orsakerna. En förutsättning för att fattigdomen ska minska är till exempel att det råder fred och att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Alla mänskor ska ha mat och vatten och möjlighet till utkomst. Miljöfrågor är också centrala. Likaså rätten till utbildning och hälsovård.

En bestående förändring kan det bli endast genom samarbete på lång sikt med lokala organisationer och lokalbefolkning i utvecklingsländerna.

barn mission