Gravvårdsavtal

 

Till vården hör:

sommar:                                        blomma/-or  +  skötsel  (utplantering ca 10-15 juni)

höst:                                              ljung eller annan höstdekoration till Alla Helgons Dag   (inte ris           som underlag)

 

För vården av graven används ovannämnda belopp jämte ränta.

Om vårdkostnaderna stiger, är församlingen berättigad att ändra vården av graven så, att de disponibla medlen förslår för ändamålet.

Iordningställande av grav efter gravläggning åligger innehavaren av gravplatsen.

Innehavare av gravplats har inte rätt att utan församlingsrådets samtycke ändra gravens yttre skick så, att det väsentligt inverkar på gravens vård.

Församlingen är berättigad att på graven företa de ändringar, som gravens vård kräver.

För skada, som åsamkas av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av församlingen oberoende faktorer, är församlingen inte ansvarig.

 

Ta kontakt med pastorskansliet, 044-4101800, om ni vill göra upp ett Gravvårdsavtal.