Allternativ och avtal:

  • Sommaravtal 58 euro, extra blomma 27 euro
  • Plantering av blomma/-or  +  skötsel  (utplantering ca 10-15 juni)
  • Avtal kan också ingås för 10 eller 20 år.
  • Höstavtal 58 euro
  • Plantering + ljuständning till All helgonas dag
  • Avtal kan också ingås för 10 eller 20 år

 

Villkor i avtalet:

För vården av graven används ovannämnda belopp jämte ränta.

Om vårdkostnaderna stiger, är församlingen berättigad att ändra vården av graven så, att de disponibla medlen förslår för ändamålet.

Iordningställande av grav efter gravläggning åligger innehavaren av gravplatsen.

Innehavare av gravplats har inte rätt att utan församlingsrådets samtycke ändra gravens yttre skick så, att det väsentligt inverkar på gravens vård.

Församlingen är berättigad att på graven företa de ändringar, som gravens vård kräver.

För skada, som åsamkas av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av församlingen oberoende faktorer, är församlingen inte ansvarig.

 

Ta kontakt med pastorskansliet, 044-4101800, om ni vill göra upp ett Gravvårdsavtal.